ODBĚRATELSKÉ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro klienty

 1. Povinností odběratele při založení nového dodavatelsko-odběratelského vztahu je poskytnout A4P veškeré své identifikační doklady (název/jméno, IČO, sídlo, …).
 2. Odběratel dále dodá, pro realizaci svého požadavku (objednávky), veškeré A4P specifikované podklady potřebné pro realizaci produktu / projektu /služby.
 3. A4P má právo nepřijmout objednávku odběratele, který v minulosti řádně nesplnil své smluvní závazky.
 4. A4P je odpovědný za organizaci akce, za zajištění všech nezbytných technických, organizujících a uměleckých složek.
 5. A4P neodpovídá za případné porušení právních předpisů, zejména týkajících se duševního vlastnictví (včetně autorských práv a ochranných známek), kterých se ve smluvním vztahu dopustí odběratel.
 6. V případě uplatnění jakýchkoli sankcí vůči A4P z titulu takového porušení je A4P oprávněn požadovat na odběrateli náhradu takto vzniklé škody včetně nákladů právního zastoupení.
 7. Parametry dodávaného produktu / služby jsou specifikovány v cenové nabídce.
 8. A4P (zhotovitel) je oprávněn pověřit plněním předmětu dodávky třetí osobu při pracích dodávaných jako subdodávka.
 9. Při plnění předmětu dodávky je A4P vázán pokyny odběratele.
 10. K PR a propagaci akce, sdělování informací o akci a průběhu její realizace třetím osobám jakýmkoliv způsobem, včetně elektronických sociálních sítí (např. Facebook, Twitter), je odběratel oprávněn pouze s předchozím výslovným souhlasem útvaru A4P.
 11. Osobní údaje zpracovává A4P v souladu s GDPR dle svých interních zásad o zpracování osobních údajů.
 12. Cenová kalkulace zahrnuje veškeré související režijní náklady a umělecké honoráře.
 13. Cena nezahrnuje pronájem prostor, catering a další legislativní poplatky potřebné k realizaci akce, není-li určeno jinak.
 14. Zálohová faktura ve výši 50% celkové částky bude vystavena po potvrzení nabídky a splatná do 14 dní před plánovanou realizací akce.
 15. Faktura: daňový doklad vystavený do 5 dnů od realizace se splatností 14 dní (není-li stanoveno jinak).
 16. Cena nebude ovlivněna aktuálním pohybem kurzu Kč na devizovém trhu.
 17. V případě prodlení odběratele s úhradou některé z faktur je A4P oprávněn po odběrateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky, s jejíž úhradou je v prodlení, za každý započatý den takového prodlení.
 18. Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem.
 19. Odběratel prohlašuje, že si podmínky přečetl, souhlasí s nimi svobodně a vážně, a nikoliv v tísni nebo za nevýhodných podmínek.

Chcete poptat tuto službu?

Zašlete nám Vaši poptávku nebo nám dejte vědět, co Vás zajímá a my se Vám rádi ozveme nazpět.

Individuální přístup ke každému zákazníkovi je náš standard.
Budeme se těšit na spolupráci! 

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Nebo Vás jen zaujalo naše portfolio a chcete se dozvědět více? Zašlete nám Vaši poptávku nebo nám dejte vědět, co Vás zajímá a my se Vám rádi ozveme nazpět.

Individuální přístup ke každému zákazníkovi je náš standard.
Budeme se těšit na spolupráci! 
Art 4 People