DODAVATELSKÉ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro dodavatele 

 1. Tyto obchodní podmínky se použijí pro všechny druhy smluv (např. smluv o dílo, o poskytování služeb nebo smluv kupních uzavřených mezi Společností nebo Klubem a třetí stranou (dále jen „Dodavatel“). Tyto obchodní podmínky se vztahují i na situace, kdy je plnění třetí strany bezúplatné nebo jde o tzv. barter.
 2. Dodavatel se uzavřením smlouvy s odběratelem o poskytnutí díla (např. výrobku / výkonu) nebo služby (dílo a služba jsou níže označovány společně jako produkt) zavazuje dodržovat ustanovení smlouvy i těchto obchodních podmínek.
 3. Smlouva může být uzavřena jakoukoli formou, tedy ústně, písemně (přičemž stačí forma e-mailu či objednávky) nebo konkludentně (plněním stran). Tyto obchodní podmínky se užijí ve všech těchto případech, přičemž postačí, aby měl Dodavatel prokazatelnou možnost se s nimi seznámit (např. odkazem v e-mailu).
 4. Dodavatel prohlašuje, že je odborníkem ohledně produktu a že má potřebnosti schopnosti a znalosti k poskytnutí produktu.
 5. Dodavatel se zavazuje poskytnout produkt s profesionální péčí odborníka, bezchybně a na nejvyšší možné úrovni. Dodavatel nesmí svým jednáním či chováním narušit průběh či přípravu akce.
 6. Dodavatel se zavazuje vytvořit / poskytnout produkt (např. výkon) dle pokynů A4P či jiné osoby pověřené A4P, přičemž na nevhodnost těchto pokynů je povinen A4P písemně upozornit.
 7. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s požadavky akce a nic mu nebrání v poskytnutí produktu.
 8. Dodavatel odpovídá za kvalitu a odborné provedení produktu a za dodržování právních předpisů a norem týkajících se produktu.
 9. Dodavatel odpovídá za to, že všichni účinkující a zainteresovaní se na akci, případně na její přípravu, dostaví řádně a včas.
 10. Dodavatel se zavazuje účastnit se akce připraven, a nikoliv pod vlivem alkoholických nápojů, drog a jiných omamných látek a plně využívat svých schopností a profesních dovedností.
 11. Dodavatel je povinen dodržovat obvyklá bezpečnostní a protipožární opatření a požární, bezpečnostní a hygienické obecně závazné právní předpisy, normy a nařízení.
 12. Dodavatel není oprávněn pověřit plněním předmětu dodávky třetí osobu s výjimkou produktů dodávaných jako subdodávka včetně schválené osoby subdodavatele, za něž však odpovídá, jako kdyby je dodal sám.
 13. Dodavatel se zavazuje neuzavřít žádnou jinou smlouvu či převzít závazek ohrožující řádné splnění vztahujícího se k této smlouvě.
 14. Dodavatel je povinen průběžně informovat A4P o všech důležitých záležitostech souvisejících s plněním předmětu dodávky.
 15. Dodavatel se zavazuje produkt poskytnout bez jakýchkoli vad. Bude-li na vady upozorněn (a to i ústní formou) zavazuje se je bezodkladně odstranit. Záruka za jakost se sjednává v délce 24 měsíců).
 16. Dodavatel plně odpovídá za správnost cenových kalkulací v rozpočtu.
 17. A4P je povinen poskytnout dodavateli za dodaný vstup sjednanou odměnu.
 18. Dodavatel je povinen zaslat A4P fakturu elektronickou poštou v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu A4P: faktury@art4people.cz. Za den doručení faktury A4P se považuje den doručení na e-mailovou adresu A4P, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, kdy nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, a také v případě zaslání opravné faktury.
 19. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a/nebo Smlouvou a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je A4P oprávněn vrátit takovou fakturu Dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury A4P.
 20. Není-li mezi A4P a Dodavatelem ujednáno jinak, činí splatnost faktury 14 pracovních dní.
 21. Dodavatel poskytuje touto smlouvou A4P svolení k pořízení trvalého zvukového a obrazového záznamu výkonu, k jeho úpravě a jeho zveřejnění A4P a další třetí stranou a zavazuje se takový souhlas získat od všech dalších osob zapojených do poskytnutí produktu, kterých by se mohl týkat. Osobní údaje zpracovává A4P v souladu s GDPR dle svých interních zásad o zpracování osobních údajů.
 22. A4P se zavazuje, že veškeré úpravy audiovizuálního záznamu budou sloužit pouze ke kladné prezentaci dodavatele (pokud nebude stanoveno jinak).
 23. A4P je rovněž oprávněn využít jména či názvu dodavatele pro propagaci akce.
 24. Dodavatel se zavazuje, že se nebude prezentovat na akci vystavováním log, propagačních materiálů, letáků apod. (pokud není dohodnuto jinak) a bude tzv. brandově neutrální.
 25. Porušením závazků či povinností či v případě nepravdivosti jakéhokoli prohlášení Dodavatele, vzniká A4P nárok na uhrazení smluvní pokuty – viz bod 27.
 26. V případě, že dojde ze strany Dodavatele k porušení kteréhokoliv prohlášení, závazku či povinnosti, vzniká A4P nárok na uhrazení A4P škody přesahující výši smluvní pokuty.
 27. Jestliže Dodavatel z důvodů na své straně poruší podstatným způsobem závazky vyplývající ze Smlouvy, zejména bude-li v prodlení s plněním dodávky takovým způsobem, že ohrozí konání akce a/nebo výrobu audiovizuálního díla A4P nevyužije práva odstoupit od Smlouvy, je A4P oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 80 % ze sjednané ceny. Pokuta ve shodné výši se sjednává pro případ jednání ze strany Dodavatele a jeho zaměstnanců, případně dalších osob smluvně spjatých v souvislosti s plněním Smlouvy nebo se na plnění dle Smlouvy jakkoliv podílejících, které by mohlo být schopno poškodit dobrou pověst, jakož i dobré jméno A4P.
 28. Jakákoli ujednání, která by byla v rozporu s uvedenými závazky, musí být předem odsouhlasena A4P.
 29. K PR a propagaci akce, sdělování informací o akci a průběhu její realizace třetím osobám jakýmkoliv způsobem, včetně elektronických sociálních sítí (např. Facebook, Instagram, Twitter), je dodavatel oprávněn pouze s předchozím výslovným souhlasem A4P.
 30. Dodavatel je povinen si zajistit autorská práva a licenční ujednání k choreografiím a scénické a kostýmní výpravě a k hudbě za účelem veřejného provozování děl, která souvisejí s představením, za účelem veřejného provozování děl a bude hradit s tím spojené veškeré odměny, honoráře a poplatky vyplývající z autorského zákona č.121/2000 Sb.., a to jak vůči autorům, výkonným umělcům, tak ochranným autorským organizacím a agenturám vztahujícím se k inscenaci.
 31. Pojištění odpovědnosti: Dodavatel prohlašuje, že uzavře (má uzavřenou) pojistnou smlouvu na krytí svých škod (újmy) na zdraví a své odpovědnosti za škody na zdraví včetně souvisejících škod vůči třetím osobám a jakýchkoli jiných souvisejících škod (např. na majetku). Dodavatel bude udržovat všechna svá pojištění v platnosti po dobu trvání smluvního vztahu s A4P a bude pravidelně platit pojistné. Tyto pojistky předloží na výzvu A4P před konáním akce.
 32. Pojištění majetku: Pokud to bude A4P vyžadovat, dodavatel pojistí svoje vybavení, zařízení, materiál a zboží proti škodám na majetku včetně odcizení.
 33. Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které získaly v rámci této smlouvy a které nejsou veřejně dostupné v souladu § 504 a souvisejících ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Poskytnutí těchto informací třetím osobám je možné pouze se souhlasem druhé smluvní strany. Toto neplatí v případě zákonné povinnosti informace sdělit, či jedná-li se o informace, které jsou obecně známé.
 34. Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem.
 35. Dodavatel prohlašuje, že si podmínky přečetl, souhlasí s nimi svobodně a vážně, a nikoliv v tísni nebo za nevýhodných podmínek.

Chcete poptat tuto službu?

Zašlete nám Vaši poptávku nebo nám dejte vědět, co Vás zajímá a my se Vám rádi ozveme nazpět.

Individuální přístup ke každému zákazníkovi je náš standard.
Budeme se těšit na spolupráci! 

Napište nám

Máte zájem o naše služby? Nebo Vás jen zaujalo naše portfolio a chcete se dozvědět více? Zašlete nám Vaši poptávku nebo nám dejte vědět, co Vás zajímá a my se Vám rádi ozveme nazpět.

Individuální přístup ke každému zákazníkovi je náš standard.
Budeme se těšit na spolupráci! 
Art 4 People